po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Poradenství Poradenství na rekonstrukci nemovitostí

Poradenství na rekonstrukci nemovitostí

Využijte našich dlouholetých zkušeností, profesionálních znalostí a přístupu k maximálnímu zjednodušení a efektivitě při výstavbě či rekonstrukci vaší nemovitosti. V případě zájmu vypracujeme optimální řešení pro vás projekt a uzpůsobíme rozsah služeb konkrétním požadavkům a potřebám vašim a vaší stavby.

Naše nabídka je určena všem kteří plánují jakoukoliv rekonstrukci či stavbu. Technický nebo stavební dozor zajistí kvalitní provádění prací, šetří váš čas, ohlídá dodavatele díla aby dodržoval technologické postupy, používal kvalitní materiály a plnil podmínky stanovené smlouvou o dílo. Navrhujeme v průběhu provádění stavby i úsporná opatření, vhodnější technická řešení a snažíme se aby vaše stavba byla realizována v maximální kvalitě. Sledujeme celý průběh stavby včetně finančního a zajistíme že fakturace vašeho dodavatele odpovídá skutečně provedeným pracem, rozpočtu dle smlouvy dílo a fakturované práce jsou provedeny ve stanovené kvalitě. Na trhu působíme již 20 let, to samo o sobě o něčem vypovídá, využijte naše profesionální, seriozní služby včetně našich dlouholetých zkušeností . Technický či stavební dozor , hájí zájmy vaše jako investora, šetří vám čas i peníze.

 

Stavební dozor

 Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak fyzická osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.

Ty jsou stanoveny v § 2, odst.(2) písm. d). V něm je definován stavební dozor, neboť se jím rozumí "...odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí". Tento dozor musí být vykonáván "osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb" Podle § 152 odst. (3) při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. Podle § 152 odst. (4) "U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provádění stavby." Podle § 153 "Stavbyvedoucí a stavební dozor" odst.(3) a odst. (4) je popsána povinnost osoby vykonávající stavební dozor. Stavební dozor je tedy dle uvedených ustanovení (paragrafů) stavebního zákona osoba, kterou musí zajistit stavebník, jestliže chce sám pro sebe provádět stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 a § 104. Přísnější pravidlo však platí, jde-li o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou. Potom je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. (§ 160 odst. 4 stavebního zákona).

V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucího může vykonávat pouze fyzická osoba, která k tomu získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V běžné řeči tedy osoba "s autorizací".
Stavbyvedoucí je povinen stvrdit vedení stavby podpisem a otiskem svého autorizačního razítka na úvodních listech stavebního deníku, který na stavbě vede.

Hlava II, část čtvrtá "STAVEBNÍ ŘÁD" stavebního zákona, která je přímo pojmenovaná STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU, pojednává o kontrole realizace a užívání staveb. Zde je jako stavební dozor uvažována činnost a pravomoci stavebního úřadu. Jednotné označení činnosti úřadu na straně jedné a činnosti osoby zajišťované stavebníkem na straně druhé může vést k omylům. Je důležité mít toto na pamět.

V této části zákona, s výjimkou uvedeného názvu celé hlavy již není termín stavební dozor více použit. Je zde popsána činnost stavebního úřadu (§133 - §142), kdy stavební úřad kontroluje realizaci, řádné a bezpečné užívání stavby, případně řeší problém s nebezpečnými situacemi staveb, které mohou nastat v různých souvislostech.

Stavební praxí běžně používaný pojem technický dozor investora se ve stavebním zákoně neobjevuje. Místo toho používá zákon označení technický dozor stavebníka. Tento dozor je stavebník povinen zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků. Kvalifikační požadavky pro vykonávání technického dozoru stavebníka stavební zákon nestanovuje.

Autorský dozor - Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor - AD. Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.

Superinspekce autorizovaným inspektorem - V případě, kdy se pro to stavebník rozhodne, může si na svůj náklad objednat superinspekci stavby autorizovaným inspektorem, který stavbu kontroluje nejspíše v průběhu kontrolních prohlídek stavby, které jsou definovány ve stavebním povolení, resp. příloze k certifikátu stavby. Autorizovaný inspektor sleduje vedení stavby s ohledem na její provozuschopnost podmíněnou veřejnými zájmy na stavbu uplatňovanými. Jeho kontrola by měla v zásadě garantovat bezproblémové vydání kolaudačního souhlasu, který je nezbytný pro užívání poměrně rozsáhlého oboru staveb.
Výše jmenované osoby provádějící různé typy dozoru na stavbě zaznamenávají svou činnost zápisy do stavebního deníku.

Stavební dozor při výstavbě rodiného domu
Stavba rodinného domu (RD) – je v mnoha případech Vaší největší životní investicí. Odborná příprava na tuto investici je omezená a spočívá v případných referencí známých, obrázcích a komentářích z internetu a vize architekta nebo projektanta zhmotněná v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. (úmyslně zdůrazňuji ke stavebnímu povolení nikoli dokumentaci prováděcí). Vyzbrojeni těmito znalostmi se vrháte do největšího dobrodružství Vašeho života.
Jak to pak dopadá v praxi:
a/ Ani Vaši dobří známí Vás neupozorní na neduhy a problémy jak s dodavatelem stavby, tak nectnostmi jejich nového domu, které se navíc mohou projevit až za několik let.
b/ Internet je dobrá věc, ale jeho informace nejsou uváděny v souvislostech s ostatními navzájem souvisejícími okolnostmi (když řeknu A měl bych říci i B a to na Internetu chybí).
c/ Projekt není doma, Vy budete v domě žít, a ne ho pouze předvádět návštěvám
Když nic jiného, nabízím Vám konzultaci nad Vaším životním snem

 Dále nabízíme:

1/ kontrola projektové dokumentace, případně návrhy na její úpravu
2/ pomoc při výběru dodavatele
3/ sledováni postupu provádění stavby dle projektové dokumentace (PD)
4/ informováni investora o postupu prací a případných požadavcích dodavatele na navýšení ceny
5/ zajištění konání kontrolních dnů stavby
6/ řešení případných změn stavby ve spolupráci s projektantem
7/ spolupráce při předání díla investorovi
8/ administrativní předání stavby

 

Stavební dozor při rekonstrukci rodinného domu (RD)

Hlavní problém při rekonstrukci RD je volba pořadí provádění jednotlivých fází rekonstrukce.
Jak Vám mohu pomoci:
• analýza, co je potřeba opravit nejdříve
• návrh optimálního postupu oprav
• pomoc při výběru firmy
• kontrola a předání oprav

Stavební dozor při rekonstrukci bytu

Vy, jako majitel bytu, máte většinou velmi přesnou představu jak má nový byt vypadat a čím má být vybaven, proto zde stavební dozor plní funkci:
a/ předepsanou zákonem - pokud si provádíte rekonstrukci svépomocí
b/ poradní – se zkušenostmi spíše z praktického užívání bytu než z estetického dojmu

Stavební dozor se proto zaměřuje především na:
1/ pomoc při výběru stavební firmy
2/ koordinace jednotlivých řemesel, tak aby se předešlo poškození již dokončených částí bytu (poškrábané podlahy, atd.)
3/ Kontrola navržených technologických postupů ze strany stavební firmy
4/ spolupráce s investorem při výběru vhodných materiálů, zařizovacích předmětů, skladeb podlah, atd
5/ kompletace dokladů potřebných pro stavební úřad (ekologická likvidace odpadu, revizní zprávy, záruční listy atd.)
Stavební dozor pro půdní vestavbu

Půdní vestavby

Půdní vestavby si vybírají majitelé spíše sportovně založení, mladší lidé, majetnější, a víceméně městského typu

 

Klady půdních staveb:

- jste ve městě a nemusíte každé ráno dojíždět

- víte koho budete mít za sousedy

- velká variabilita při navrhování interiéru

Zápory půdních staveb:

• často není k disposici výtah (nutná fyzička a odpovídající věk)
• je to drahé
• v mnoha případech, zvláště v centru, zvýšená hladina uličního ruchu a to i v nočních hodinách

Pro půdní vestavby je důležité:
1/ projektant se zkušenostmi s půdními vestavbami a hlavně s citem pro dřevěné konstrukce (není umění provést půdní vestavbu vložením těžké ocelové konstrukce)
2/ prováděcí firma (pokud možno specializovaná na půdní vestavby) a vybavena odpovídající technikou
3/ dozor, který rozezná podstatné od nepodstatného

Nabídka na stavební dozor pro půdní vestavby:

• konzultace nad projektem
• pomoc při výběru firmy
• dozor nad prováděním stavby 

Veškeré poradenství na rekontrukci nemovitostí Vám profesionálně a s tradicí zajišťuje:

Vocher Systems, s.r.o.

Sídlo firmy: Kloboučnická 24, 140 00 Praha 4

kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.         web: www.vocher.cz        :