po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Poradenství Ekonomické služby a daňové poradenství

Ekonomické služby a daňové poradenství

kalkulacka.png
sprava.jpg
pravni sluzby.png
ekonomika.jpg
dum s lupou.jpg
schuzka.png
ucetnictvi.jpg
priznani.jpg
dane.jpg
ucto.jpg

Společnost PMVP, spol. s r.o. se zaměřuje též na služby ekonomického charakteru. Jedná se především o vedení účetnictví jak pro právnické tak i fyzické osoby.

 

Ekonomicko správní činnost

 • evidence nákladů na provoz a správu  objektu a jejich úhrada

 • zprávy o činnosti správce

 • roční vyúčtování záloh a jeho distribuce

 • řešení reklamací k ročnímu vyúčtování  záloh

Vedení účetnictví pro právnickou osobu

 • vystavování převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí

 • zaúčtování prověřených účetních dokladů v určené účetní soustavě

 • po skončení roku sestavení účetní uzávěrky a předání veškerých účetních dokladů vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob

 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku

 

Vedení účetnictví pro fyzickou osobu

 • vystavování pokladních dokladů

 • vystavování vydaných faktur

 • zpracování přiznání daně z nemovitostí

 • zpracování statistických výkazů

 • zpracování podkladů pro úvěr

 

 

PRÁVNÍ  SLUŽBY


 • právní porady související s vymáháním     

dluhů za  vlastníky na úhradách za služby

 • smluvní zajištění vymáhání dluhů

 • dohody na splátkách, přípravy žalob

 • výběrové řízení a uzavírání smluv na  pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka

 • předkládání návrhů na výpověď, nebytových prosto, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona

 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí

 • zajišťování pronájmů, nebytových prostor, provozních jednotek a garáží za tržní ceny

 • smluvní zajištění ostrahy objektu , případně recepční služby

 • zajištění odhadu nemovitosti pro účely příslušného finančního úřadu

 • odborné konzultace o investičních příležitostech spravované nemovitosti

 • poskytování návrhu na tržní ceny a nebytových.prostor ve spravované nemovitosti

 

Správa nemovitostí

Oblast ekonomická a administrativní

Společnost PMVP, spol. s r.o. provádí veškerý servis spojený se správou  a údržbou budov a nebytových prostor. Jejím cílem je zajistit Vám spokojené bydlení a starosti o správu Vaší nemovitosti přenecháte nám.

Činnost, kterou se PMVP, spol. s r.o. zabývá  je kompletní  správa nemovitostí, zajišťujeme  předpis plateb, vedení účetnictví a mzdové agendy, a mnoho dalších služeb, např. zastupování při jednání s dodavateli, optimalizaci provozu, organizování a účast na shromážděních vlastníků.

PMVP, spol. s r.o a její služby, které společnost sleduje je legislativa, reagulace na změny a šetříme tak Váš čas. Mezi tyto služby patří zejména:

 • předpis a kontrola plateb spojených s vlastnictvím (užíváním) bytových a nebytových jednotek, plateb do fondu oprav a údržby a plateb na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových jednotek (služby spojené s bydlením)

 • provádění změn v předpisech plateb vlastníků (uživatelů) jednotek

 • vedení evidence nákladů na provoz domu (opravy a údržbu společných částí domu, služby spojené s bydlením, správní odměna, pojistné apod.)

 • kontrola a příprava úhrady dodavatelských faktur, kontrola věcné správnosti, náležitostí dle zákona, sjednané ceny

 • provádění plateb dle stanovených limitů a způsobů autorizace

 • provádění vyúčtování tepla, studené vody, teplé užitkové vody, osvětlení, výtahů, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé vlastníky, uživatele jednotek či jiné odběratele dle platných předpisů

 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením

 • přehled pohledávek a závazků formou pravidelných hlášení

 • evidence dlužníků a zasílání upomínek dle stanoveného interního předpisu

 • administrativní evidence nemovitostí, domů včetně příslušenství, bytových a nebytových jednotek

 • administrativní evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek včetně změn vlastnictví

 • administrativní evidence nájemců a dalších uživatelů bytových a nebytových jednotek včetně změn

 Účetní služby

     

Firma PVMP, spol. s .r.o. zajišťuje komplexní a cenově dostupný účetní servis. Všem klientům zaručujeme včasné, kvalitní a přesné zpracovávání účetní agendy. Cílem naší firmy je přizpůsobit se individuálním potřebám každého klienta. Nabízíme takové účetní podmínky, které Vám zaručí minimum starostí. Samozřejmostí je důvěrnost nám svěřených informací o Vaší společnosti.

Zpracování účetnictví naše firma zpracovává na základě  moderní výpočetní techniky za pomoci kvalitního licencovaného programového vybavení. Naším cílem je maximálně spokojený zákazník.

Vedení účetnictví

zajišťujeme především tyto služby:

 • vedení účetnictví vlastníka (zpracování prvotních účetních dokladů, vedení zákonem stanovených účetních knih a evidencí)

 • sestavení roční účetní závěrky a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob (včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce)

 • zajištění styku s bankovním ústavem, sestavení příkazů k úhradě

 • zpracování čtvrtletních závěrek (sestavení výkazu zisku a ztrát a rozvahy)

 • zpracování čtvrtletních přehledů ekonomické situace objektu

 • průběžné seznamování vlastníka se změnami v legislativě pro něho podstatných a poskytování běžných účetních konzultací týkající se této problematiky

 

Mimo výše uvedené činnosti provádí společnost PMVP, spol. s r.o také tyto následující práce:

 • rekonstrukce účetnictví (nezbytné v případě, kdy účetnictví vlastníka nebylo řádně vedeno)

 • kontrola účetnictví minulých účetních období (vhodné v případě, kdy má vlastník pochybnosti o dosavadní správnosti účetnictví)

 • prověření historie pohybu prostředků ve fondu oprav a případných dalších fondů (vhodné v případě,

 • kdy má vlastník pochybnosti o způsobu předepisování příspěvků do fondů nebo o oprávněnosti čerpání z fondů)

Tyto jednorázové práce jsou prováděny na vyžádání vlastníka a to na základě zvláštní cenové nabídky, která je vypracována v souladu s Vašimi individuálními potřebami.

 

Všechny tyto služby Vám spolehlivě zajistí společnost:

PMVP, spol. s r.o.  

Kloboučnická 24

140 00 Praha 4