po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Zajímavosti OSČ - její logistika

OSČ - její logistika

Obchodní služby Česko, s.r.o.

působí na českém trhu od roku 2011 a jsme partnerem pro malé a střední firmy

 

Jsme partnerem pro každého, který zjistil, že jeho aktivitu kterou dělá a musí začít vykonávat procesně řízená společnost s dostatečným personálním a logistickým zázemím.

 

 

Vytvořit takovou společnost například z rodinné firmy nebo studentského projektu, který se rozběhl, případně vyčlenit divizi ve vlastní společnosti pro novou aktivitu, která přináší peníze, funguje, ale kapacitně jí není věnována dostatečná pozornost, není jednoduché.

V těchto situacích jsme pro Vás ideálním partnerem v oblasti správy a právního servisu,  ekonomiky, účetnictví, logistiky - tedy skladování a dopravy a obecně prezentace a reklamy.

S námi vaše účetnictví již nebude zmatené ani polovičatě řešené, ale skutečně on- line.

U této služby zajišťujeme:

- kompletní vedení účetnictví tak aby bylo průkazné a pro Vaše rozhodování přehledné. Tato činnost zahrnuje mimo jiné zaúčtování dokladů, zpracování účetní závěrky, zpracování DPH, silniční daně, kontrolu správnosti účetních dokladů od vašich partnerů, řádnou i mimořádnou účetní závěrku, účetní konzultaci, úpravy systému účtování, aby reporty z účetnictví přesně odpovídaly vašim potřebám, pravidelný reporting podle vašich potřeb, upozornění předem na platby daní, vyplnění statistických výkazů, přípravu žádostí o úvěr nebo leasing, zveřejnění uzávěrky ve sbírce listin, přípravu podkladů pro audit, spolupráce v rámci auditu je samozřejmostí, vystavení faktur podle vašich pokynů, přípravu plateb do banky, odeslání e-mailových upomínek na pohledávky po splatnosti v pravidelných intervalech

 

- v případě žádosti provádíme též rekonstrukci účetnictví

- denní účtování bankovních výpisů a tedy i plateb je samozřejmostí, Vaše závazky a pohledávky budou tedy vždy aktuální

- kompletní mzdovou a personální agendu zahrnující mimo jiné zpracování mezd, vedení mzdových listů, měsíční přehledy pro ČSSZ a ZP, evidenční listy důchodového zabezpečení, přihlášení a odhlášení zaměstnance, pracovní smlouvy v souladu se zákonem, zastupování našich klientů na základě plné moci v případě kontrol, roční zúčtování daní, vyúčtování zálohové a srážkové daně vč. doplňujících přehledů, průběžné vystavování potvrzení o příjmech pro sociální dávky a banky, vystavování zápočtových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech personální a mzdové poradenství (telefonicky, e-mailem, osobně u nás v kanceláři)

 

Proces zpracování dokladů

 

Přijaté doklady jsou zpracovány v několika fázích.

 1. Veškeré doklady jsou očíslovány, naskenovány do cloudového nebo přímo vašeho úložiště se šifrovaným přístupem k datům. Originály dokumentu v papírové podobě jsou potom pod evidenčním číslem archivovány v naší spisovně.

 2. Elektronické dokumenty jsou následně převedeny do našeho Workflow, v rámci kterého dojde ke schválení dokladů k zaúčtování. V tomto okamžiku už si můžete on-line zkontrolovat jejich kompletnost a správnost.

 3. Po schválení dokladů přejdou dokumenty do fronty k Vámi přidělené účetní, která je zavede do systému. My pracujeme v prostředí DUEL, ale jsme schopni pracovat i v libovolném jiném ERP systému, nebo spolupracovat s Vašimi pracovníky, kteří zajištují pořizování a schvalování dokladů.

  Účtování bankovních operací zajišťujeme taktéž dle potřeby (standardně denně, ale i týdně, atd.) Výpisy v datovém formátu si stahujeme přímo do našeho účetního systému a bankovní příkazy v datovém formátu si můžete připravit jednoduchým způsobem v on-line systému sami nebo Vám je zašleme na Vámi odsouhlasené platby ve formě souborů, které nahrajete do vašeho bankovního systému. Jsme samozřejmě také schopni je vyhotovit v papírové podobě.

  V on-line rozhraní systému jsou vám k dispozici výstupy podle nastavených přístupových oprávnění.

  Reporty generované z těchto aktuálních dat si tak můžete zobrazit kdykoliv. V případě že máte zájem o speciální reporting, programování zvláštních sestav apod. tak to co zvládneme sami Vám nastavíme po dohodě tak abyste to mohli používat, co nezvládneme sami zadáme programátorovi. Po sdělení kalkulace ceny za jeho práci se s Vámi domluvíme na eventuální realizaci.

  Za zpracování účetnictví neseme odpovědnost a v tomto smyslu uzavíráme i smlouvu.

Daňový poradce

Daňová přiznání, která po jejich definitivním odsouhlasení mezi naším pracovníkem a klientem, jež probíhá zásadně písemně formou potvrzovacího emailu, jsou předána do daňové kanceláře k odsouhlasení a po jejich případných úpravách a opětovném odsouhlasení jsou daňovým poradcem podepsána, nebo připravena k odeslání datovou schránkou. Jedná se o všechny daňová přiznání, která musí daná firma zpracovat a odevzdat.

Následně jsou daňová přiznání odeslána na finanční úřad.

V našem paušálu za tuto službu, zahrnující i neomezené daňové poradenství po telefonu, či po emailu, také kontrolujeme stav daňové schránky, tj. ověřujeme, zda stavy daňových účtů v účetnictví souhlasí se stavy, které eviduje správce daně. V rámci našeho daňového poradenství také upozorňujeme na sporné oblasti vašeho účetnictví, tak abyste se o daňovém dopadu Vašich podnikatelských rozhodnutí dozvěděli co nejdříve jakmile nám ze zpracování Vašich dokladů vyplynou. Pokud se zeptáte předem máte samozřejmě větší jistotu že se vyvarujete nepříjemného překvapení z daňových důsledků.

 

Daňový poradce také ve spolupráci s naší firmou průběžně eviduje vaše účetnictví, schvaluje účetní závěrku, sestavuje a podepisuje přiznání k dani z příjmu. Pokud řešíte nějaký problém nebo chcete radu v rámci vaší podnikatelské činnosti, poradce je vám k dispozici na e-mailu, telefonicky nebo při osobním jednání,

Dále vás poradce zastupuje při běžné komunikaci se správcem daně. O veškerých dokumentech jste soustavně informováni. Zastoupíme vás i při daňové kontrole, které se nemusíte účastnit. Kontrola zpravidla probíhá v našich kancelářích, úředníkům jsme schopni poskytnout zázemí.

Účetní, která má na starosti vaši agendu, je s poradcem v kontaktu a průběžně s ním konzultuje vaše účetnictví.

O změnách jste samozřejmě informováni naším firemním zpravodajem nebo individuálně vaším daňovým poradcem.

 

Logistika

 

Dopravní a logistické služby

 

Jsme schopni logisticky zastřešit distribuci potravin a s potravinami převozitelného zboží. Provozujeme z našeho skladového areálu v Kunraticích distribuční linky, které zcela pokrývají území Prahy a Středočeského kraje, v poslední době rozšiřujeme naši působnost i do ostatních krajů, především západočeského kraje.

 

 

 

Proč si vybrat právě nás:

 

Poskytujeme společně s dopravními službami i služby spojené s účetnictvím, distribucí a následným prodejem, zpracování cash plateb, oběh dodacích listů či dalších dokladů. Pro všechny skladové a dopravní služby spolupracujeme s externími dodavateli.

V současnosti logisticky řídíme a tedy zajištujeme distribuci chlazených čerstvých či mražených potravin a suchého potravinářského zboží - tzv. koloniálu. Neustále upravujeme servis v oblasti distribuční logistiky, tak aby byl pro každého klienta co nejvíce službou na klíč.

 

 

 

 

Více a nawww.http://www.obchodnisluzbycesko.cz

 

 

 

 

Zajištění přípravy na získání certifikátu HACCP

 

Co je to HACCP? A jak rozsáhlá příručka musí být?

 

Jde o povinnost provozovatele (dle Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin) určit ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech těchto kontrol. Systém vychází ze zásad správné výrobní praxe a požadavků hygienických předpisů. Jedná se o přístup preventivní, který vede k včasné identifikaci nebezpečí a tím k předcházení poškození zdraví spotřebitele. Slouží provozovateli k vytipování slabých míst tj. kritických bodů, jejich ošetření kontrolovatelným přístupem tak, aby byla riziková místa odstraněna a zajištěna bezpečnost pokrmu.

 

Jeho největší část tvoří správný přístup k problematice, tj. přiměřeně rozsáhlé znalosti pracovníků na všech úrovních výroby a řízení a jejich uplatňování v rámci zvoleného systému, nedílnou součásti je i rozdělení odpovědnosti na různých stupních systému. Systém a jeho smysluplnost je třeba před zavedením pracovníkům důkladně objasnit a dále trvale rozvíjet jejich znalosti v oblasti správné výrobní praxe a tím i hygienických předpisů.

 

Definování bezpodmínečně nutných požadavků pro zajištění zdravotně nezávadných výrobků:

 

* požadavky na infrastrukturu * požadavky na suroviny * požadavky na bezpečné zacházení s potravinami (včetně balení a dopravy) – dodržování teplotních řetězců, zabránění křížení v provozovnách, dodržování technologických postupů, apod. * bezpečné nakládání s organickým odpadem * bezpečné postupy regulace škůdců * sanitační opatření * zajištění kvality vody * zachování chladícího řetězce * zdravotní stav zaměstnanců (zdravotní průkazy) * dodržení osobní hygieny * zajištění proškolení personálu

 

 

 

Všechny tyto služby Vám spolehlivě zajistí společnost:

Obchodní služby Česko, spol. s r.o.

Kloboučnická 1435/24
140 00 Praha 4

Více na:

http://www.obchodnisluzbycesko.cz/