so31072021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Zajímavosti OSČ - revitalizace

OSČ - revitalizace

RESTRUKTUALIZACE A REVITALIZACE

 

Než Vám přiblížíme samotný průběh restrukturalizace, vydefinujme se nejprve základní význam slova. Někteří podnikatelé, manažeři či akcionáři mají totiž zmatky ve významovém chápání tohoto pojmu. Co tedy znamená restrukturalizace podniku.

 

Pojem restrukturalizace či slovní spojení restrukturalizace firmy je proces přeměny společnosti, který můžeme dle velikosti změn a síly zásahů rozdělit do tří skupin. Mírná forma restrukturalizace se realizuje ve fázi růstu firmy. Hovoříme o tzv. strategii prosperity. Zásadnější úpravy chodu podniku se dějí ve fázi stagnace podniku, v takové chvíli hovoříme o revitalizaci podniku. V daném případě hovoříme o tzv. strategii revitalizace. Pokud je firma ve fázi výrazného poklesu výkonnosti, pak je zapotřebí tzv. restrukturalizace formou resuscitace.

 

 

Běžně se používají tedy hlavně tyto pojmy: restrukturalizace podniku a revitalizace podniku.

 

Restrukturalizace podniku je totožný proces s tzv. strategií resuscitace

 

Zdomácnělý význam slovního spojení „restrukturalizace podniku“ je definován jako situace, ve které je firma v podstatě na hraně svého žití. Je zapotřebí zásadní proměna funkčnosti podniku. Proběhne úprava organizační struktury podniku, změna procesů ve firmě, analýzou a změnami proběhne v podstatě vše, co ve formě vstupů do společnosti vchází a vše, co ve formě výstupů ze společnosti vychází. Restrukturalizace firmy je procedurální postup, který tedy nastupuje ve fázi závažného stavu v životě podniku. Firma, která je v celkové krizi potřebuje nezbytně právě restrukturalizaci.

 

Jak ale jako manažer, podnikatel či akcionář poznám, že firma je zralá na restrukturalizaci? Tato otázka je v podstatě jednoduchá. Máte výrazně zhoršené cash flow? Disponujete nedostatkem pracovního kapitálu? Zvyšuje se Vám zadluženost firmy? Potýkáte se s neschopností splácet své závazky? Trpíte doprovodnými efekty firemní krize jako je pokles odbytu, úbytek zákazníků, špatná atmosféra uvnitř podniku, nefunkční firemní kultura? Panuje mezi zaměstnanci navzájem či mezi zaměstnanci a managementem nedůvěra? Pracovníci firmy jsou pod psychickým stresem? Týká se tento stres jak zaměstnanců, tak manažerů a konec konců i majitelů? Pokud si na tyto otázky odpovídáte kladně, je nejvyšší čas přikročit minimálně k nezávislé analýze, která jasně stanoví, zda je potřeba restrukturalizace firmy. A jak již bylo řečeno výše, restrukturalizace podniku obnáší přímé a nezbytné zásahy v podstatě nejen do strategie řízení firmy, ale rovněž do naprosto všech oddělení firmy. Tedy do ekonomického oddělení, do obchodního oddělení, do personálního oddělení a samozřejmě i do výrobního oddělení. Přesné a bolestivé aktivity v rámci restrukturalizace podniku mají jasný cíl: znovu obnovení standardního chodu firmy, tedy v podstatě ona resuscitace podniku, o které byla výše řeč. Výsledkem restrukturalizace podniku je přežití podniku a růst rentability podniku.

 

 

Revitalizace je totožná s dvěma strategiemi – s tzv. strategií prosperity a se strategií revitalizace

 

Běžně chápaný pojem „revitalizace podniku" obnáší lehké zásahy do chodu firmy. Jedná se v podstatě o množství drobných „oprav či zlepšení“ ve firmě. Tyto opravy či zlepšení však neznamenají principiální změny ve fungování podniku. A nemají zásadní vliv na běžný chod firmy. Bavíme-li se o revitalizaci firmy rozlišujeme dva procesy:

 

Revitalizace firmy coby ozdravení podniku (jedná se o totožný proces s tzv. strategií revitalizace)

 

Projekt ozdravení firmy v rámci revitalizace podniku je zaměřen na pomoc stagnujícím podnikům. Tato pomoc je určena na rozdíl od restrukturalizace podniků pro ty firmy, které nemají životu nebezpečné provozní či finanční problémy. Na druhé straně však díky mnoha četným nedostatkům, vadám a chybám nedosahují dostačující produktivity, tzn. hlavně pozitivního hospodářského výsledku, kladného cash flow, růstového trendu rentability atd.. Varovnými příznaky toho, že firma potřebuje revitalizaci coby ozdravení firmy jsou často tyto ukazatele: zhoršené cash flow podniku, přetížení majitelé, manažeři či zaměstnanci, stres ve firmě, nízká míra otevřenosti managementu vůči zaměstnancům či atmosféra strachu. Z toho pak plyne nedostatek důvěry lidí uvnitř firmy vůči vedení a následná vysoká fluktuace zaměstnanců. To vše jsou indicie, které nejenže firmu trápí, ale jedná se o příznaky, které jasně varují, že je třeba přímý zásah do fungování podniku. Nestane-li se tak v podobě revitalizace firmy formou ozdravení, pak se firma může dostat do mnohem složitější situace, která již bude vyžadovat hlubší zásah – restrukturalizaci firmy. A tento proces, jak jsme nastínili výše, je mnohem bolestnější. Nečekejte tedy na nejhorší a volte revitalizaci podniku v dostatečném předstihu.

 

Revitalizace podniku coby rozvoj firmy (jedná se o totožný proces s tzv. strategií prosperity)

 

Projekt rozvoje podniku je v rámci revitalizace firmy aktivita, která je zaměřena na další růst a prosperitu již tak dobře fungujícího podniku. Pokud je majitel, akcionář či management firmy dostatečně ostřílený a moudrý, přistoupí k procesu revitalizace podniku formou ozdravení kdykoliv, kdy cítí, že společnost se dostává téměř na svůj vrchol možností. Rozvoj podniku si v takové situaci žádá zkušené profesionály, kteří ví jak a kde firmu znovu posunout dopředu tak, aby její růst byl kontinuální. Výsledkem procesu revitalizace je v takovém případě nalezení nových funkčních řešení, které se v podniku zatím nepoužívaly. Tato řešení pak firmě přinášejí vyšší efektivitu provozu, a v konečném důsledku růst produktivity, rentability a spokojenosti všech zúčastněných stran. Tento druh restrukturalizace podniku, běžně známý jako revitalizace, rozvoj podniku, je v našich podnikatelských vodách ještě stále málo využívaný, protože mnozí čeští manažeři a podnikatelé si říkají: „Proč bychom měli něco měnit a do něčeho zasahovat, když to funguje? Tento přístup je však poměrně krátkozraký, protože každá firma prochází jednotlivými fázemi svého životního cyklu a dosáhne-li jednou firma vrcholu a začne stagnovat, pak je mnohem složitější ji dostat po čase znovu do vysokých otáček s jasnou výkonností. Spíše se dřív nebo později dostane firma do situace, která si bude žádat již revitalizaci označovanou jako ozdravení podniku. A samozřejmě tento druh restrukturalizace je mnohem složitější než restrukturalizace zaměřená na rozvoj firmy.

 

 

Pro všechny výše uvedené oblasti má naše společnost připravené pro své klienty řešení. Ať už Vaše firma potřebuje restrukturalizaci (resuscitace) či revitalizaci (ať už formou ozdravení či formou rozvoje), jsme schopni Vám nabídnout řešení připravená přímo na míru Vaší situaci.

 

 

Krizové řízení

 

Krizové řízení firmy nastupuje v okamžiku, kdy firma navenek nezadržitelně směřuje k bankrotu, čili do insolvenčního řízení, ale ve skutečnosti má potenciál se tomuto osudu vyhnout. Na rozdíl od revitalizace je při krizovém řízení změna vedení firmy nevyhnutelná. Přichází krizový management, který má na vše málo času. A to je zásadní odlišnost od revitalizace, při krizovém řízení je zapotřebí radikálních řešení, která bolí a jsou nevratná.

 

 

Úkolem krizového řízení je zabránit úpadku a stabilizovat firmu. Nic více, nic méně. Veškeré úkony spojené s krizovým řízením přebíráme my. Předem vám vždy oznámíme, co hodláme učinit, zásadní rozhodnutí jsou s vámi konzultována.

 

Potřebujete-li krizové řízení, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktů nebo příslušného formuláře.

 

 

 

 

 

 

 

Logistika

 

Dopravní a logistické služby

 

Jsme schopni logisticky zastřešit distribuci potravin a s potravinami převozitelného zboží. Provozujeme z našeho skladového areálu v Kunraticích distribuční linky, které zcela pokrývají území Prahy a Středočeského kraje, v poslední době rozšiřujeme naši působnost i do ostatních krajů, především západočeského kraje.

 

 

 

Proč si vybrat právě nás:

 

Poskytujeme společně s dopravními službami i služby spojené s účetnictvím, distribucí a následným prodejem, zpracování cash plateb, oběh dodacích listů či dalších dokladů. Pro všechny skladové a dopravní služby spolupracujeme s externími dodavateli.

V současnosti logisticky řídíme a tedy zajištujeme distribuci chlazených čerstvých či mražených potravin a suchého potravinářského zboží - tzv. koloniálu. Neustále upravujeme servis v oblasti distribuční logistiky, tak aby byl pro každého klienta co nejvíce službou na klíč.

 

 

 

 

Více a www. http://www.obchodnisluzbycesko.cz/

 

 

 

 

 

Zajištění přípravy na získání certifikátu HACCP

 

Co je to HACCP? A jak rozsáhlá příručka musí být?

 

Jde o povinnost provozovatele (dle Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin) určit ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech těchto kontrol. Systém vychází ze zásad správné výrobní praxe a požadavků hygienických předpisů. Jedná se o přístup preventivní, který vede k včasné identifikaci nebezpečí a tím k předcházení poškození zdraví spotřebitele. Slouží provozovateli k vytipování slabých míst tj. kritických bodů, jejich ošetření kontrolovatelným přístupem tak, aby byla riziková místa odstraněna a zajištěna bezpečnost pokrmu.

 

Jeho největší část tvoří správný přístup k problematice, tj. přiměřeně rozsáhlé znalosti pracovníků na všech úrovních výroby a řízení a jejich uplatňování v rámci zvoleného systému, nedílnou součásti je i rozdělení odpovědnosti na různých stupních systému. Systém a jeho smysluplnost je třeba před zavedením pracovníkům důkladně objasnit a dále trvale rozvíjet jejich znalosti v oblasti správné výrobní praxe a tím i hygienických předpisů.

 

Definování bezpodmínečně nutných požadavků pro zajištění zdravotně nezávadných výrobků:

* požadavky na infrastrukturu * požadavky na suroviny * požadavky na bezpečné zacházení s potravinami (včetně balení a dopravy) – dodržování teplotních řetězců, zabránění křížení v provozovnách, dodržování technologických postupů, apod. * bezpečné nakládání s organickým odpadem * bezpečné postupy regulace škůdců * sanitační opatření * zajištění kvality vody * zachování chladícího řetězce * zdravotní stav zaměstnanců (zdravotní průkazy) * dodržení osobní hygieny * zajištění proškolení personálu

 

Při stanovení kritických bodů a jejich evidenci je třeba postupovat způsobem upraveným prováděcím právním předpisem, § 38 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění a čl. 5 Nařízení ES č. 852/2004.

 

 

 

 

 

Všechny tyto služby Vám spolehlivě zajistí společnost:

Obchodní služby Česko, spol. s r.o.

Kloboučnická 1435/24
140 00 Praha 4

Více na:

http://www.obchodnisluzbycesko.cz/