so31072021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home zakládání Pragis - divize pozemní stavby

Pragis - divize pozemní stavby

pozemni.png
obraz do nebe.jpg
ocelové kontr.jpg
Certifikace.png
rekontrukce.png
stroje na ocel.jpg
svarec.jpg
stavba.jpg
most.jpg
podchod.png
sanace železobetonových balkónů.jpg
penálák.jpg

Nabídka činností společnosti PRAGIS, a.s v oboru pozemního stavitelství se týká hlavně stavby výrobních a skladových hal a staveb občanské vybavenosti, včetně jejich rekonstrukcí a statického zajištění.

Provádíme stavby protihlukových a clonících stěn a atrií, sportovních hřišť a stavby a rekonstrukce letištních drah. Dále provádíme sanace zdiva, kleneb, opěrných a zárubních zdí, injektáže zdiva a základů. Pro používání speciálních technologií a materiálů vlastní společnost osvědčení o proškoleních našich pracovníků.

Základ kvality práce

Na všech stavbách společnosti je kladena priorita na kvalitu díla. Tato kvalita je podporována a deklarována zavedením systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001: 2009 , systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001: 2005 a systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008. Měřítkem těchto hodnot je pro nás vždy spokojenost zákazníka

Program společnosti v oblasti ocelových konstrukcí

Nosným programem společnosti v oblasti ocelových konstrukcí je jejich výroba a dílenská a staveništní montáž. Těžištěm současné činnosti je výroba a montáž mostů pro železniční a silniční stavitelství. Dále se vyrábí a montují stavební OK a to v širokém sortimentu od ocelových skeletů průmyslových objektů až po kotevní techniku průmyslových konstrukcí.

 

Certifikace pro výrobu ocelových konstrukcí

Pro výrobu ocelových konstrukcí je společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 včetně jakosti svařování dle ČSN EN ISO 3834 – 2:2006, včetně přílohy č.1 pro metody svařování 111, 135, 136, výrobkové normy ČSN 73 2601, ČSN 73 2603, pro základní materiály skupiny 1, 3, (podle TNI CEN ISO/TR 15608) .

Dále vlastní Certifikát pro provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090 – 2, specifických požadavků TKP 19 SŽDC a kapitoly 19 TKP MD ČR zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC 4.

 

 1. nespecifikované železniční a silniční mosty a konstrukce mostům podobné

 2. železniční mosty v rozsahu přílohy certifikátu č.2

  • hlavní nosné části mostu

  • mostní provizoria

  • mostní závěry

  • zabetonované nosníky dle MVL 511

  • vedlejší nosné části, včetně ztužení

  • návěstní lávky a krakorce

 3. silniční mosty v rozsahu přílohy certifikátu č.3    

  • hlavní nosné části mostu

  • mostní provizoria

  • zabetonované nosníky

  • vedlejší nosné části, včetně ztužení

  • portály dopravního značení

 4. staticky a dynamicky namáhané konstrukce pozemních staveb

 

 

Výše uvedené konstrukce mohou být provedené svařováním a mechanickými spoji:

 • šroubové spoje s nepředepjatými šrouby

 • šroubové spoje s předepjatými šrouby

 • nýtové spoje.

Dále vlastní Certifikát systému řízení výroby pro Konstrukční kovové stavební díly do provedení E X C 4. ( posouzení s hlediska určené normy ČSN EN 1090-1:2010 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců)

Výrobní možnosti

Výrobní možnosti firmy jsou velmi rozsáhlé a jsou dány základními předpoklady pro výrobu, jako je zázemí společnosti. Základem je vytápěná výrobní hala o rozměrech 20 x 70 m osazená mostovými jeřáby umožňujícími manipulaci s břemeny do 35-ti tun. Svařovací zdroje až 650 A, dělení materiálu do tl. 50 mm plazmou a v neposlední řadě vybavením pro nýtování od průměru nýtů 16 mm do 24 mm.

 

Používané metody sváření jsou metody 111 - el. obloukem obalenou elektrodou, 135 - el. obloukem v aktivním plynu, elektroda drát a zejména metoda 136 - el. obloukem v aktivním plynu, elektroda trubička plněná kovovým práškem. Svářečský dohled ve společnosti vykonává kvalifikovaný evropský svářečský inženýr EWE jehož zástupcem je svářečský technolog EWT.

Vzhledem k zajišťování kompletních dodávek ocelových konstrukcí včetně povrchových protikorozních ochran disponuje společnost zařízeními pro její provedení a to včetně tryskání, metalizaci a nanášení barev vysokotlakým stříkáním.

Základ kvality práce

Základem pro naší vysokou kvalitu práce je kvalifikovaný, odborně způsobilý personál s mnohaletou praxí v oboru výroby a montáže ocelových konstrukcí a pečlivý výběr spolupracujících firem a dodavatelů materiálů.

 

Na všech stavbách společnosti PRAGIS, a.s je kladena priorita na kvalitu díla. Tato kvalita je podporována a deklarována zavedením systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001: 2009 , systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001: 2005 a systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008. Měřítkem těchto hodnot je pro nás vždy spokojenost zákazníka.

 

Nabídka činností v oboru dopravních staveb

Nabídka činností společnosti PRAGIS, a.s. v oboru dopravních staveb se skládá nejen z novostaveb mostů a propustků, opěrných a zárubních zdí, ale velká pozornost je kladena na dodávku statického zajištění včetně sanace starších konstrukcí, jak železobetonových, tak kamenných. Dále nabízíme opravu a výstavbu, podchodů, nadchodů, lávek pro pěší a to včetně přilehlých komunikací.

 

 

Pro tuto činnost vlastníme přílohu k certifikátu managementu kvality obsahující přehled technologií u níž byla prokázána odborná způsobilost k zajištění kvality dle metodického požadavku Metodického pokynu Ministerstva dopravy – Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) ze dne 1.08.2008.

Pro:

 

 

Provádění železobetonových monolitických skeletů.

 Systém sanace železobetonových balkónů a lodžií panelových domů


Reakcí ve vzduchu obsažených oxidů spolu s atmosferickou vlhkostí vznikají slabé kyseliny, které, obzvláště při porušené hydroizolaci, způsobují poškozování železobetonových konstrukcí. Tímto jevem výrazně trpí i balkóny a lodžie. Jejich sanací za pomoci materiálů firmy KEMA se budeme zabývat v následujícím textu.

Příčiny poškození konstrukcí


Jedna z nejčastějších příčin poškození železobetonových konstrukcí je koroze armatur. V betonu, který je dostatečně alkalický, jsou armatury dobře chráněny a nekorodují. Poněvadž jsou betonové konstrukce vystaveny agresivnímu okolnímu prostředí působením atmosférického CO2, SO3,které se rozpouštějí v dešťové vodě za vzniku slabých kyselin, ztrácí časem své alkalické vlastnosti. Dochází tak ke karbonataci betonu. Na armaturu zabudovanou blízko povrchu betonové konstrukce nepříznivě působí postupující karbonatace. Jakmile alkalita betonu v okolí armatury dosáhne kritické hranice, začne armatura za přítomnosti vody korodovat. Vznikající produkty koroze ocelových armatur zaujímají větší objem než původní nezkorodovaná ocelová výztuž, což má za následek zvyšování tlaku v místě korodující armatury. Vznikající tlak pak způsobuje oddělení betonu od armatury a následné porušení celistvosti povrchu betonové konstrukce. Každé sanaci betonové konstrukce proto musí předcházet její průzkum, kterým se stanoví zejména skladba sanované konstrukce, včetně jednotlivých částí a detailů, rozsah, druh, stupeň a příčiny poškození (koroze) konstrukce a také vnější vlivy, které na sanovanou konstrukci působí.

Veškeré práce týkající se Pozemní stavby Vám profesionálně zajistí firma:

PRAGIS a.s. - Divize  POZEMNÍ STAVBY

Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa www.pragis.cz