po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home zakládání Pragis - divize Inženýrské sítě

Pragis - divize Inženýrské sítě

kopani.jpg
značení stavby.jpg
delnici na stavbe.jpg
uzemni planovani.jpg
plan.jpg
delnik s planem.jpg
stroje na stavby.jpg
Pozemní stavba.png
Inženýrská stavba.jpg
Stavba dopravní.png
Stavba vodohospodářská.png
Stavba technologická.jpg
pragis.png

Stavba

Stavba je definována jako:

-      umělá /neživá/ materiální struktura, od svého vzniku zpravidla spojená pevně se zemí

-      souhrn dodávek různého druhu a souhrn stavebních prací

-      souhrn konstrukcí a materiálů, výrobků, strojů a zařízení zabudovaných do objektu

-      též jako činnost sloužící k provádění stavebního díla

 

Stavba je vykonávána v souvislém čase /doba výstavby/ a na souvislém určitém místě /staveništi/

 

Stavba je výsledkem přípravy a realizace projektu spojeného s výstavbou

Podle stavebního zákona se za stavbu považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich technické provedení, účel, či dobu trvání

 

Stavby mohou dle stavebního zákona být:

 

Stavba trvalá

Stavba na dobu své předpokládané životnosti  /např. 25 – 50 – 100  a více let dle druhu stavby/

Stavba dočasná

Podle SZ stavba, u níž je předem omezena doba trvání

- např. zařízení staveniště, účelové stavby provizorní, na pozemcích určených k jinému využití

 

Rozeznáváme

-          stavby  /nové/

-          změny dokončených staveb

 

Změny dokončených staveb jsou

-          nástavby – stavby se jimi zvyšují

-          přístavby – stavby se jimi půdorysně rozšiřují, jsou provozně propojeny se stávající stavbou

-          stavební úpravy – při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby

-         

Změnami staveb před jejich dokončením se rozumějí změny proti stavebnímu povolení, popřípadě proti dokumentaci ověřené stavebním úřadem.

 

 

Stavba jednoduchá

Je stavba, jejíž velikost je účelově, konstrukčně nebo velikostně limitována.

Podle SZ jde o stavby:

-          pro bydlení se zastavěnou plochou do 300 m2 včetně, max. se 4  byty, jedno podzemí a třo nadzemní podlaží včetně podkroví

-          individuální rekreaci,

-          stavby nepodsklepené s jedním nadzemním podlažím a stavby zařízení staveniště do 300 m2 zastavěné plchy včetně, při rozpětí nosných konstrukcí do  9 metrů a výšky 15 metrů

-          přípojky na veřejné sítě

-          opěrné zdi

-          podzemní stavby do 300 m2 zastvěné plochy včetně a hloubky 3  metry

-          za předpokladu, že nemohou podstaně ovlivnit životní prostředí.

 

 

Drobná stavba

Plní doplňkovou funkci k stavbě hlavní. SZ má nižší nároky na drobné stavby.

- stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud zastavěná plocha nepřesáhne 16 m2 výška 4,5 m

- stavby podzemní při zastavěné ploše do 16 m2 a hloubce nepřesahující 3 metrů

- další stavby:    - oplocení

                       - nástupní ostůvky přejezdy chodníků

                       - přípojky drobných staveb

                       - na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, do 30 m2 a výšky 5  metrů

 

Mezi drobné a jednoduché stavby se nepovažují sklady hořlavin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, sklady a skládky odpadů a stavby vodohospodářských děl. Drobná stavba není stavba garáže.

 

 

Povolovací řízení staveb

 

Pro povolování staveb rozeznáváme dva stupně správního řízení:

 

1. územní řízení, jehož výsledken je tzv. územní rozhodnutí – o možnosti umístění stavby na určeném pozemku nebo úpravy a využití území v lokalitě. O přípustnosti stavby na daném pozemku je rozhodováno dle územně plánovací dokumentace.

 

2. stavební řízení, jehož výsledken je stavební povolení, tzn. rozhodnutí o přípustnosti stavby

Stavba je do provozu uváděna tzv. kolaudačním rozhodnutím, tj. rozhodnutím o splnění podmínek stavebního povolení a realizaci stavby dle schválené dokumentace.

 

Zvláštním typem řízení je vodoprávní řízení. Toto řízení je specifickou formou rozhodování vodohospodářských orgánů spjaté především s nakládání s vodami a povolování vodohospodářských staveb. Povolení vodohospodářského díla má současně povahu stavebního povolení dle stavebního zákona.

 

Ochrana zvláštních zájmů

Územní plánování, územní řízení a stavební řízení se  dotýká tzv. zvláštních zájmů, chráněných jednotlivými právními předpisy, přičemž dnes platná právní úprava počítá s tím, že hájit tyto zájmy je určeno dotčeným orgánům státní správy.

 

Stavební zákon počítá s následujícími funkcemi pro zajištění

-          zájmů obrany a bezpečnosti státu

-          s ochranou životního prostředí – zejména u velkých investic zvláštní hodnocení

-          s ochranou jiných zájmů chráněných zvláštními předpisy  /např. ochrana proti požáru, majetek státu, ochrana zdraví, hygiena, veterinární hygiena, ochrana ovzduší, vod, zemědělského půdního fondu,lesů, ložisek nerostných surovin, dopravy, dráhy, nakládání s odpady/

-          zájmů státní památkové péče  - ochrana, regulace a stanovení možností úpravy staveb v památkovýchzonách

-          státní ochrany přírody včetně chráněných území a podmínek výstavby v nich

-          ochrany archeologických nálezů a lokalit   

Dotčené orgány státní správy pak vydávají tzv. vyjádření nebo rozhodnutí

Územně plánovací dokumentace

 

Slouží jako podklad pro rozhodování o rozvoji území a o umístění staveb v území

 

Jedná se o

Územní plán velkého územního celku

stanoví:

-          uspořádání území

-          vymezí významné rozvojové plochy

-          hlavní koridory dopravy a technické infrastruktury

-          území ekologické stability

-          území speciálních zájmů

Zpracovává se pro kraj, více okresů nebo více obcí

 

Územní plán obce

-          stanoví urbanistickou koncepci

-          řeší přípustné a nepřípustné využití ploch a jejich uspořádání

-          určuje regulaci území

-          vymezuje hranice zastavitelného území obce

-          vyznačuje zastavěné území obce

Regulační plán

Nejpodrobnější územní plán

-          stanoví využití jednotlivých pozemků

-          určuje regulační prvky plošného a prostorového uspořádání /objektů/, tj. polohu, výšku popř. další parametry pro výstavbu – tzv. regulační /stavební/ čáru

 

Závaznou část územního plánu schvalovaného obcí nebo krajem vyhlásí se vždy závazným právním předpisem – vyhláškou.

 

 

 

 

 

 Rozčlenění staveb

 

Pozemní stavba

Má podstatnou část svého objemu nad úrovní terénu a není dopravní cestou a ani vodohospodářským dílem.

Charakteristickým  představitelem je budova – sloužící k bydlení, ubytování, občanské vybavennosti, administrativě, školství, zdravotnoctví, správě a  též výrobě, skladování, obchodu a zemědělství.

Budova má většinou více podlaží.

Přízemní /jednopodlažní/ objekty s větším rozpětím nad 6 až 9 metrů nazýváme haly

Pozemní stavba může být kombinací budov a hal

 

Inženýrská stavba

Je stavba, u které jsou určující obecné přírodní nebo fyzikální podmínky event. podmínky zadání stavby. Příkladem jsou stavby přes údolí, řeky, vysoké stavby – věže, podzemní stavby a stavby k úpravě terénu, popř, stavby s velkým vnitřním prostorem

Mezi inženýrské stavby nepatří budovy

Typickýmí inženýrskými stavbami jsou:

-          podzemní stavby

-          tunely a kanály

-          mosty všech kategorií

-          opěrné zdi, násypy a zářezy

-          věže a stožáry

-          sila a zásobníky

-          jeřábové dráhy

-          haly velkých rozpětí

-          podpůrné konstrukce technologických staveb

-          hráze, jezy, přehrady a úpravy toků    

 

Stavba dopravní

 

Je stavba sloužící pozemní, vodní a letecké dopravě, a to v klidu i v pohybu

Zahrnuje:

-          pozemní komunikace: silnice, dálnice, ulice, chodníky, parkoviště, odstavné plochy

-          železnice, nádraží

-          letiště a letištní plochy včetně vzletových a pojezdových drah

-          vodní cesty včetně plavebních kanálů, komor, přístavů a zařízení

 

Stavba vodohospodářská

 

 

Je souhrnné označení pro stavby:

-          hydrotechnické – jezy, rybníky, přehrady

-          zdravotně technické – kanalizace, vodovod

-          meliorace – odvodnění pozemků

-          sanace – ozdravění pozemků

-          nakládání s odpady

-          trubní dálkovody

 

 Stavba technologická

Je stavba, pro kterou je určující technologické zažízení staveb, zabezpečující technologický nebo výrobní proces

Člení se zpravidla na část stavební a část technologickou

Příkladem je kotelna, elektrárna, rozvodny nebo stavby chemického průmyslu

Stavba mívá výrazný podíl ocelové stavební konstrukce

 

Liniová stavba – inženýrské sítě

Jedná se o inženýrské sítě , které jsou technickým prvkem infrastruktury

-          vodovody – vodovodní řady

-          kanalizace – jednotná, splašková, deš´tová

-          rozvodné sítě elektro – vzdušná a zemní síť, nízké napětí, vysoké napětí

-          rozvodné sítě plynu – vysokotlak, středotlak, nízkotlak, redukční stanice

-          komunikace – pozemní komunikace, parkoviště, křižovatky

-          spojové sítě – komunikační /telefon, kabely/ a informační /tv/

 

To vše pro Vás zajistí společnost Pragis, a.s.

 

Veškeré práce týkající se Inžernýské sítě Vám profesionálně zajistí firma:

PRAGIS a.s. - Divize  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa www.pragis.cz