po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home zakládání Inženýrské stavby - pravidla

Inženýrské stavby - pravidla

stavba domu.png
planovani domu.jpg
delnik s maltou.jpg
optimální vlhkos.jpg
dům srdce.jpg
homogenní stavba.jpg
obr 5.gif
obr. 6.gif
obr 7.gif

Stavební společnost PRAGIS a. s. zabezpečuje v rámci svých specializací jak pro své vlastní stavby, tak samostatně, veškeré stavební činnosti prostřednictvím svých divizí.

Z jedné divizí, které se společnost Pragis, a.s. zabývá jsou inženýrské stavby. Pro tento druh stavby zajišťuje tato firma nejen celý chod stavby, ale případné podklady a právní dokumenty pro stavbu jako takovou.

Základním dokumentem určujícím vztah mezi zhotovitelem a stavebníkem je smlouva o dílo, která obsahuje cenu a termín výstavby. Součástí smlouvy je i platební kalendář: kdy, kolik a za co se platí. Rozhodujícím okamžikem většinou bývají uzlové body výstavby.

Většinou  bývá základová deska, obvodové zdivo do prvního patra, stropy, vyzdění štítů a montáž krovů. Další body představuje uzavření stavby (položení střešní krytiny a vsazení oken a dveří), rozvody uvnitř stavby, omítky a závěrečné kompletace..

Co je psáno…

Písemnou dokumentaci o průběhu stavby zajišťuje stavební deník, do něhož se zapisuje veškeré podstatné dění na stavbě. Deník slouží ke komunikaci mezi zhotovitelem a investorem, jeho prostřednictvím se dají provádět i drobné klientské změny a odchylky od typového projektu.

Vedení stavebního deníku je obligatorní záležitostí, nejde tedy o jakýsi projev dobré vůle zhotovitele. Přesnost zápisů v deníku má vliv i na uznání tzv. víceprací, což jsou práce, které se při zadání stavby nepředpokládaly, ale byly nutné pro její zdárnou realizaci. Vícepráce mohou být různého rozsahu a ve smlouvě o dílo bývají omezeny určitou částkou. Jakmile hrozí její překročení, má zhotovitel stavby povinnost kontaktovat investora a odsouhlasit s ním další postup.

Co si na stavbě hlídat

Podle zkušeností firmy Pragis, a.s je důležité ohlídat si základovou desku. Na desce se hlídá tepelná izolace, hydroizolace, protiradonová izolace, jejich přesahy a celistvost včetně průchodek přes desku pro inženýrské sítě. To znamená, že jsou na správném místě a jsou průchozí.

Dalším kritickým bodem je nosné zdivo, jak obvodové, tak vnitřní příčky, které musí být rovné a z nepoškozených tvárnic. Na to vše by nám měl dohlédnout stavební dozor, což je autorizovaný odborník s kulatým razítkem, především však člověk z praxe, který o stavebnictví něco ví.

Stavební dozor má nezastupitelnou úlohu v tom, že nám jako investorovi může ušetřit hodně peněz, protože pohlídá kvalitu a technologické postupy stavby, takže se vyhneme zbytečným reklamacím a nepříjemným zjištěním typu, že někde není, co tam být mělo, že je práce provedena nekvalitně atd. Cena za autorský stavební dozor se udává jako 5 % z ceny díla.

Záruční doba u staveb je ze zákona 36 měsíců na stavební části a dva roky na vnitřní zařízení v domě. Pokud výrobce materiálů a zařízení udává záruku delší, pak by měla platit tato delší záruka..

V současnosti se převážná většina staveb financuje hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření. Po dobu čerpání hypotečního úvěru platí klient bance pouze úroky z aktuálně čerpané částky, ale nesplácí jistinu. Tu začíná splácet až po nastěhování.

Banka si svoji investici „hlídá“. Účastní se kontrolních dnů na stavbě a před placením klíčových etap stavby vysílá na kontrolu znalce, který provádí jakýsi duplicitní stavební dozor pro banku. „Podmínkou proplacení účtů je prokázat bance, že peníze byly skutečně proinvestovány na danou stavbu. Výsledkem kontrolních dnů je zápis, který zkontroluje odhadce banky, a teprve na základě jeho podpisu pošle banka peníze zhotoviteli, nikoli investorovi.

Na co dát pozor při nastěhování

Většina Čechů staví v nějaké modifikaci zděný dům, což je mokrý typ výstavby, takže je nutné dbát na řádné větrání domu. Nově postavený dům se dostane na svoji konstantní vlhkost zhruba za tři roky a po celou tuto dobu ho musíme ve zvýšené míře odvětrávat, abychom předešli vzniku plísní.

Nábytek určitě nedávat první zimu až ke zdem. Vymalovat místnosti a chodby pouze na bílo, aby byla každá změna na zdech okamžitě vidět. Během jednoho tepelného cyklu, to je léto–zima– léto, si stavba takzvaně sedne na podloží a může dojít i k drobným prasklinám na stěnách. Ty se zatmelí pružným silikonovým tmelem a teprve pak se provede finální malba.

 Bílý pórobeton pracuje jako plíce domu

Zdravé a ekonomické bydlení je téma, u nějž dochází k mnoha názorovým střetům. Současný trh totiž nabízí řadu stavebních materiálů, které mají různé výhody i rizika, a ty je třeba brát v úvahu. Všestranné řešení základních kriterií, jimiž se při rozhodování o svém budoucím domě řídíme, poskytujeme.

Škodlivé látky v bílém pórobetonu nejsou – jedná se o přírodní materiál, který se používá už téměř sto let. Nevyžaduje žádné napouštění dodatečnými konzervačními látkami, jak tomu často bývá u dřevostaveb, ani neobsahuje polystyrenové a další výplně, jejichž účelem je zlepšit tepelněizolační vlastnosti. Ytong totiž dosahuje toho nejvyššího standardu sám o sobě – díky samotné povaze materiálu, který obsahuje miliony vzduchových pórů. Vzduch působí jako izolace, ale vlhkost zde nekondenzuje, protože je odváděna ven. Pokud je v domě naopak přesušený vzduch, slouží podobně jako funkční oblečení a dokáže tyto podmínky skvěle regulovat.


Právě optimální vlhkost a teplota jsou hlavními předpoklady, aby se netvořila plíseň, která patří k velkým zdravotním hrozbám, protože způsobuje alergie a je jednou z příčin vzniku astmatu. Důležité je i to, že bílý pórobeton nevytváří tepelné mosty – tedy místa, která mají různou teplotu, například kolem oken, v rozích a všude tam, kde se stýkají dva materiály. Ytong umožňuje tím, že má různé typy tvárnic, budovat homogenní konstrukce, kde tepelné mosty nevznikají, a tím pádem ani podmínky pro plísně. Navíc díky svým vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem udržuje optimální teplotu a jeho zásadité složení růstu plísní zamezuje.

Zásadní výhodou Ytongu je, že s ním dovede pracovat i laik, což potvrzuje jeho obliba u staveb svépomocí. Redukuje ale také potíže, které s sebou nese kvalita řemeslné úrovně stavebních firem. Navíc s výběrem můžeme pomoci, máme certifikované stavební společnosti, jejichž práce je na vysoké úrovni. Zkrátka s lehkými tvárnicemi lze snadno postavit to, na čem ve výsledné spokojenosti s užitnými vlastnostmi domu záleží nejvíce – hrubou stavbu.


Dům se s použitím systému Ytong stává stavebnicí, z níž si vybíráte jednotlivé díly, například schodišť, příčkovek, obloukových segmentů i střech a stropů. Umožňuje jednovrstvé zdění bez zateplení, a to u všech energetických standardů domů, včetně pasivních. Ušetří prostředky za energie a vytápění, ale i čas při stavbě a náklady na zateplování.

Ucelený sortiment v minulém roce rozšířily dva inovované systémy pro masivní střechu a strop, Ytong Komfort a Ytong Ekonom. Jednou z jejich největších výhod je, že zabraňují letnímu přehřívání interiéru a jsou vhodné i do pasivních domů. Mají zvýšenou ochranu před hlukem a jsou velmi variabilní pro různé typy projektů. Ytong Komfort navíc představuje jedinečný konstrukční systém, který umožňuje stavět střechu bez nadbetonávky a KARI sítě, čímž uspoří více než třicet procent nákladů.

Zdravý dům, snadno realizovatelný svépomocí, s vynikajícími předpoklady pro úspory energie, možností jednovrstvého zdění u všech energetických standardů a jeden dodavatel sortimentu od sklepa až po střechu – to vše jsou dobré argumenty pro to, aby se bílý pórobeton stal i vaší volbou.

Příčiny vlhnutí stavebních objektů

Firma Pragis, a.s. zajišťuje úpravy chránících před atmosférickými srážkami, srážkovou vodou povrchovou, podzemní netlakovou vodou a podzemní tlakovou vodou.Základní příčinou vlhnutí stavebních konstrukcí je jejich nedostatečná, nevhodná, poškozená nebo již dožilá ochrana konstrukce, tedy izolace proti vodě a vlhkosti.

Pro nalezení příčin a důvodů vlhnutí objektů a konstrukcí je nutné konstrukci analyzovat samostatně po jednotlivých částech a podle způsobu namáhání konstrukce.

 

Podle způsobu namáhání konstrukce

Před rozborem příčin vlhkostních poruch konstrukce (objektu) je nutné prozkoumat a stanovit způsoby namáhání objektu závisející na jeho poloze v terénu a zastavěném území a jeho expozici vůči světovým stranám a převládajícímu větru.

Schéma hydrofyzikálního namáhání pozemního objektu

 Schéma hydrofyzikálního namáhání zapuštěné konstrukce v propustném prostředí

 Schéma hydrofyzikálního namáhání zapuštěné konstrukce v nepropustném prostředí

 

VZTAHY HYDROFYZIKÁLNÍ EXPOZICE A DIMENZE POVLAKOVÝCH IZOLACÍ

 Po určení způsobu namáhání je možné příčiny rozdělit do následujících kategorií:

 

  • Voda srážková - atmosférická

Jde o zabezpečení stavby před účinky vody ve formě deště, sněhu, ledu a kondenzaci vodní páry z venkovního vzduchu.

Současně je třeba dostatečně objekt i konstrukce chránit proti atmosférické vodě hnané, ať je to déšť či sníh nebo jejich extrémním projevům, jako je námraza. Srážky hnané větrem a námraza se vyskytují především v exponovaných a velmi exponovaných polohách - na návětrných stranách terénních nerovností a hor, obecně na místech s velkou rychlostí větru, vysokým obsahem atmosférických vodních srážek a poklesem teploty pod bod mrazu.

  •  Konstrukční úpravy chránící před účinky atmosférických srážek

Jako příklad konstrukční ochrany objektu mohou sloužit konstrukční úpravy tradičních horských staveb, u kterých bývají návětrné stěny kryty stejně pečlivě jako střešní plášť (dřevenými nebo asfaltovými šindeli, plechovými nebo vláknocementovými šablonami aj.), tvar a provedení střechy je navrženo v závislosti na směru převládajícího větru. Střešní konstrukce mívají významné přesahy (v alpských zemích není neobvyklá velikost přesahů střešní konstrukce přes obrys nosné svislé konstrukce 200 i více cm - střešní konstrukce jsou podpírány speciální úpravou nosných prvků - konzolami nebo šikmým podepřením). Velké přesahy střešních konstrukcí zabezpečují i odvod odkapávající a odtékající srážkové vody z dosahu základových konstrukcí, protože okapy se u těchto konstrukcí pro extrémní zatížení sněhem a ledem nepoužívají. Voda volně odtéká z okapní hrany a díky velikosti přesahu odstřikující voda po dopadu na terén nedosáhne na svislé ani základové konstrukce. Terén pod okrajem střechy je většinou zpevněn dlážděním přírodním kamenem a spádován důsledně od objektu. To zaručuje stabilitu a únosnost základové spáry. Konstrukce v kontaktu s terénem ohrožené vzlínající vlhkostí jsou většinou založeny na kamenných podkladech nebo kamenných pásech vystupujících nad terén a podlaha přízemí bývá roštová (podsklepení objektů v horských oblastech ve větší míře není obvyklé pro vysoko vystupující skalní podklad).

  •  Voda srážková povrchová

Jde o ochranu objektu před účinky vody na povrchu terénu. Pro ochranu materiálů i objektu před vlhnutím je nutné odvádět atmosférickou srážkovou vodu od objektu, ať jde o vodu přitékající k objektu po svažitém terénu nebo vodu ze střech a okapových systémů.

Současně je třeba dostatečně objekt i konstrukce chránit proti vodě odstřikující po odrazu při dopadu na zem, nejjednodušeji přesahem okapního okraje střešní konstrukce nebo jinou konstrukcí chránící proti klimatickým vlivům (markýzy, přístřešky apod.). Svislé plochy, které není možné ochránit přesahem, se upravují vhodným provedením soklu, většinou jednoúčelovými, soklovými fasádními hmotami. V ostatních částech budov mimo sokl (částí fasád nad římsami nebo střešními plochami, které přiléhají ke svislé konstrukci pod úhlem menším než cca 30°-40°) je vhodné chránit povrch hydrofobizací do výšky min. 300 mm.

 Veškeré práce týkající se Inženýrských sítí Vám profesionálně zajistí firma:

PRAGIS a.s. - Divize  STAVEBNÍ SPECIFIKACE

Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa www.pragis.cz