so31072021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home zakládání Pragis - pozemní komunikace

Pragis - pozemní komunikace

C:\Users\Lenka\Pictures\PRACE\PRAGIS\dělník s bagrem.jpg
C:\Users\Lenka\Pictures\mork023.jpg
TV Čakovice - etapa 0012 - Komunikace Miškovice
Náhradní zásobování pásma č. 130 - Ládví, Čakovice, Letňany
http://www.pragis.cz/images/05/rokoska02.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/2OI643hL8GK2_EWXOmKLGoIVXJykcipmhnQxUKGX8p7j1cz7oxTQ61DjBZta17c71bxSMAZ740asFiier3igjX97pquCJtoAqabdbLAMfhbYTcboLVZlXKmtusmUIxNGbQ

OPRAVY V RÁMCI ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Samostatnou oblastí s celou řadou technických a technologických fenoménů je bezesporu provádění oprav, zejména lokálních, v rámci běžné údržby. Tato oblast velmi dobře dokládá přístup posledních několika let, kdy se správci dostávají pod rostoucí tlak s tím, jak na jedné straně nedochází k navyšování prostředků pro provádění potřebných oprav a preventivních zásahů, a na druhé straně se celkově zhoršuje stav konstrukcí, tím jak postupuje jejich degradace a postupné vyčerpání jejich životnosti, stejně jako se projevují důsledky obdobného fenoménu z oblasti rekonstrukcí a výstavby nových úseků pozemních komunikací. Za tento fenomén lze považovat jednoduchou, nicméně poněkud krátkozrakou strategii využívání pokud možno levných technologií a postupů, u kterých ale očekáváme co nejvyšší kvalitu, resp. v některých případech postačí, když se daňový poplatník uspokojí alespoň černým souvislým povrchem vozovky. Toto platí až na výjimky v oblasti dálnic a rychlostních komunikací ve většině zbývajících případů. U volby technologií a postupů lokálních oprav či provedení větší opravy či souvislejší údržby delších úseků je tato strategie ještě patrnější.


Navzdory stávajícím technickým podmínkám a požadavkům v dalších předpisech se velmi oblíbenou technologií v uplynulých letech stala, a v případě silnic II. a III. třídy její hojné využití přetrvává, trysková metoda. Tento postup je samozřejmě aplikován i v jiných zemích, nicméně tak, jak uvádí příslušné technické podmínky, má z řady důvodů vždy provizorní charakter. V České republice se nicméně výklad k této technologii v praxi upravil a provizorní oprava má ve většině případů trvalý charakter a dokonce se nezřídka lze setkat se situací, kdy porucha opravená tryskovou metodou je opětovně opravena stejným postupem. Obdobně lze za neodborné a v rozporu s technickými pravidly považovat využívání tryskové metody při ošetření trhlin či spojů, je-li například provedeno lokální „zesílení“ konstrukce vozovky. V případě trhlin je navíc takový postup v hrubém rozporu s technickými podmínkami TP 115, které upravují a vymezují postupy, jak mají být trhliny různého typu opravovány. V prvním případě se jedná o ignorování jakýchkoli zásad a aplikaci tryskové metody v místech dříve provedených emulzních kalových zákrytů, mikrokoberců či nátěrů. Druhý příklad dokládá mnohaletou „oblibu“ této metody, kdy na vozovce s viditelnou dřívější aplikací tryskové metody po zimním období opět došlo k využití tohoto rychlého „ošetření“ poruch. Tato skutečnost dokládá využívání této metody v rozporu s předpisy, které zdůrazňují dočasnost provedení takového technického opatření.

Všechny tyto činnosti projektuje Pragis, a.s. více na www.pragis.cz

Pokud je kritika tryskové metody pro daného správce již příliš velká, či porucha v podobě výtluků je tímto způsobem již neopravitelná, aplikuje se vyplnění výtluku asfaltovou směsí. Pro tento účel se zpravidla pro různé úseky pozemních komunikací s odlišnými konstrukcemi vždy zvolí jeden typ asfaltové směsi bez ohledu na původní typy směsí v konstrukci obrusných či ložních vrstev vozovek a vlastní provedení lokální opravy podléhá opět konkrétnímu přístupu pracovní čety a rozhodnutí odpovědných nadřízených pracovníků. Děje se tak navzdory existenci některých technických podmínek (TP 87 pro navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek či TP 92 pro navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem), které upravují i zásady provádění lokálních oprav. Po přibližně měsíčním provozu následně došlo k lehkému zfrézování povrchu provedené opravy nejspíše z důvodu poněkud zvláštní úpravy makrotextury povrchu. Po dvou měsících se v důsledku postupného zvyšování průměrných denních teplot objevila velmi rychle jiná porucha – ztráta makrotextury.

Název stavby:
Rekonstrukce vozovky ulice U Libeňského pivovaru v Praze 8
Popis
Kompletní rekonstrukce komunikace v ulici U Libeňského pivovaru, provedení výměny konstrukčních vrstev vozovky včetně povrchu chodníků a rekonstrukce uličních vpustí.
Objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Štefánikova 23, Praha 5
Cena v Kč bez DPH
26 729 680,00
Rok dokončení
2005

U silnic II. a III. třídy je v tomto ohledu nicméně patrná naprostá ignorace jakýchkoli zásad. Nezřídka se výtluk před provedením opravy nevyčistí, nedochází k zaříznutí jeho okrajů a ošetření spojovacím postřikem. Asfaltová směs se jednoduše rozprostře do výtluku a zhutní. Obdobně se postupuje při poměrně oblíbeném řešení odlamování zpevněné části krajnice. Aniž by došlo k řádnému očištění porušeného místa, dochází velmi často k rozprostření asfaltové směsi na znečištěný podklad, včetně části nezpevněné krajnice. Smysluplnost takového provádění oprav je opět technicky nezodpovědná, životnost provedené opravy je krátká a navíc se jedná o další příklad nehospodárného nakládání s již tak  omezenými prostředky. Přesto se každoročně s tímto přístupem lze setkat. V druhém případě došlo v jednom roce k provedení pokládky asfaltového pásu, který v daném místě měl za cíl překrýt vytvořené podélné trhliny a částečně plastické deformace. U uvedené vozovky se dokonce lze setkat s tím, jak byly provedeny v časově různých úsecích dva asfaltové pásy, jejichž konce byly později ošetřeny tryskovou metodou. Následně pak  byly v takto provedené dřívější opravě ošetřeny nové lokální poruchy dalším vyplněním jinou asfaltovou směsí..

 

PRESENTAČNÍ STAVBY - DIVIZE Inženýrské stavby


Název stavby:
TV Čakovice - etapa 0012 - Komunikace Miškovice

Popis
Komunikace

Objednatel
Hlavní město Praha OMI, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2

Cena v Kč bez DPH
22 370 007,00

Rok dokončení
2004

 

 

Výstavba čistíren odpadních vod

Společnost Pragis, a.s. realizuje také výstavbu čistíren a odpadních vod. Kanalizace je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do čistírny odpadních vod. Případně přímo do recipientu, což je útvar, který slouží k dočištění odpadních vod.

Kanalizace je umístěná několik metrů pod povrchem země. Musí splňovat určité parametry, aby nedocházelo k rychlému opotřebení. Materiály použité pro kanalizační potrubí musí být odolné proti mechanickému otěru, korozi a proti bakteriím a chemikáliím. Spoje musí být pevné a nepropustné z důvodu nežádoucího prosakování odpadních vod do podzemí a podzemní vody do kanalizace.

Nejrozšířenějším použitým materiálem je beton, který je rozdělen na jednotlivé kusy, z kterých se složí celkové potrubí. Kamenina je také rozšířený materiál kvůli své trvanlivosti a odolnosti. Dalším velmi odolným materiálem je litina, ale nevýhodou je její značná finanční náročnost. Plasty se také používají u kanalizačního potrubí, ale jen u potrubí s menšími průměry.

Podle způsobu odvádění srážkových vod se rozlišuje kanalizace jednotná (jediná stoka pro odvádění splašků i srážkové vody) a oddílná stoková síť (dva systémy, jedním odtéká splašková voda na čistírnu odpadních vod, druhým teče voda dešťová z okapů a silnic), která se svádí do retenčních nádrží, tam dojde k sedimentaci nerozpuštěných látek, a voda se pak vypouští do recipientu. Stoková síť odvádějící pouze splaškové odpadní vody se označuje jako splašková kanalizace a síť odvádějící výhradně dešťové vody jako dešťová kanalizace.

Podle hnací síly pak kanalizaci dělíme na gravitační, kdy odpadní vodu pohání gravitační síla (nutný dostatečný spád stoky – min. 0,5 ‰) a kanalizaci s nuceným pohybem vody, a to:

  • vakuovou kanalizaci (v síti je podtlak)

  • tlakovou kanalizaci (v síti je přetlak)

Potrubí se rozděluje podle vlastního průměru, resp. tzv. průleznosti. Neprůlezné potrubí (do 80 cm), průlezné (do 150 cm) a průchozí (nad 150 cm).

Průřez potrubí kanalizace může být kruhový, který se používá pro menší stoky, dále pak věnčitý profil, kde jeho dolní část je užší a má menší průtočnou rychlost. Když se potrubí po dešti zaplní, průtočná plocha se zvětší a tím se tlumí průtočná rychlost.

Všechny tyto činnosti projektuje Pragis, a.s. více na www.pragis.cz

 

 Provádění zemních prací

Zemní práce jsou práce v souvislosti s manipulací zeminy. Jedná se o výkopy, výkopové rýhy, stržení ornice, průtlaky pod cestami a přípravné práce pro různé stavby. Bez zemních prací se dnes neobejde většina staveb, ať se jedná o výstavbu domů a budov, komunikací či inženýrských sítí.

Firma Pragis, a.s. Vám nabízí široké spektrum zemních prací - od výkopů pro malé stavby, až po zemní práce většího rozsahu pro výstavbu příjezdových komunikací či inženýrských sítí. Zemní práce realizujeme buď těžkou technikou nebo ručně.

Naše firma je schopna zajistit provádění  různých výkopových prácí včetně průtlaků pod komunikacemi, skrývky zeminy, výstavbu jímek, upravování terénu atd.

Zemní práce se provádí na základě projektové dokumentace či na základě dohody (v případě zemních prací menšího rozsahu).

V oblasti zemních prací máme velké zkušenosti s budováním výkopů pro realizaci přípojek a s přípravou základů pro budovy.

Pro zemní a výkopové práce platí důležitá zásada – dokonalá znalost geotechnických poměrů. Bez průzkumu, který nám přesněji popíše vlastnosti zeminy, lze kopat pouze materiály do objemu maximálně 100 m3.

 

 

 

Doporučuji proto při jakýchkoliv pochybnostech raději přizvat na stavbu geotechnika nebo geologa, který na základě vlastního ohledání zapíše své poznatky do stavebního deníku, a tím nastaví závazná pravidla pro všechny účastníky výstavby.


Pravidla pro provádění výkopových prací v oploceném staveništi

Na odlehlém místě může provádět výkopy jeden pracovník pouze v tom případě, nejsou-li hlubší než 1,3 m. V dosud nezastavěném území se mohou provádět ručně kopané výkopy bez pažení do hloubky maximálně 1,5 m. V nesoudržných a podmáčených zeminách musejí být stěny výkopů zajištěny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách nižších než 1,5 m.


 Veškeré práce týkající se Pozemní stavby Vám profesionálně zajistí firma:

PRAGIS a.s. - Divize  STAVEBNÍ SPECIFIKACE

Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , webová stránka www.pragis.cz