čt28012021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Zakládání

Pragis - zakládání

PRAGIS a. s. je stavební firma s dlouholetou tradicí.
Její hlavní činnost je zaměřena zejména na provádění kompletních staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, (provádění průmyslových staveb, provádění bytových a občanských staveb, provádění dopravních a inženýrských staveb), provádění specializovaných prací pro všechny druhy staveb v oblasti zvláštního zakládání, prací prováděných hornickým způsobem, monolitických betonových a železobetonových konstrukcí.

Číst dál...

Zakládání staveb popis oblasti

Zakládání staveb je velmi široký pojem, který nabízí služby v několika oblastech.

Tyto oblasti nabízí rozsáhlý spektrum technologií na dané bázi. Firma Pragis, a.s. zajišťuje vlastním odborně vyškoleným personálem pomocí strojů se kterými pracuje. Můžeme tak uspokojit všechny své klienty a nabídnout tak vynikající služby na vysoké úrovni jak technické tak i dalšími možnostmi, které tyto oblasti v oboru zakládání staveb nabízí.

PILOTY

 

Jedním z nejstarších oblastí do hlukového zakládání staveb jsou právě piloty. Jsou v této kategorii nejrozšířenější technologií nabízených služeb. Patří sem zejména piloty vrtané, které se používají při hlubinném základu schopné přenášet soustředěná osová zatížení převážně talková i zatížení příčná.

 

Vrtané piloty

Podle ČSN EN 1536 se za vrtané piloty považují jednak prvky kruhové s průměrem 300–3000 mm bez omezení délky, jednak prvky nekruhové, tzv. lamely podzemních stěn, jsou-li betonovány v jednom záběru a je-li jejich průřezová plocha menší než 10 m².


MIKROPILOTY

 

Mikropiloty jsou prvky hlubinného založení vyznačující se svou mimořádnou štíhlostí a úspornými nároky na prostor při provádění. Jejich základní funkcí je přenos zatížení z konstrukce do hlubších únosnějších vrstev, kde většinu zatížení přebírá injektovaný kořen mikropiloty. Mikropiloty se používají jako tlakové i tahové při zakládání ve stísněných podmínkách

 

Trubní výztuž

Nejčasněji používaná tvořená silnostěnnými ocelovými trupkami. Profil, který je nejčastěji RT 89/10 osazovaný do vrtů min. průměru 133 mm a TR 108/12, TR 108/16 osazovaný do vrtů min. průběru 156 mm.

 

PODZEMNÍ STĚNY

 

Podzemní stěny se především používají k oddělování dvou zemních prostředí. Jsou zde stěny těsníci nebo v kombinaci vyjmenovaných účelů. Vznikají za podpory vyhloubené rýhy daným materiálem, který může být prostý beton, železobeton, jílocement či jílocement s chemickými přísadami – ten může být osazen samotuhnoucí suspenzí.

 

HORNINOVÉ KOTVY

  

 

Horninové kotvy slouží k přenosu tahových sil z konstrukce do horninového prostředí. Používají se jako kotvení pažících konstrukcí,  pro kotvení a stabilizaci skalních masivů, stabilizaci sesuvů, zajištění portálů tunelů, pro zajištění stavebních konstrukcí proti vztlaku vody a proti překlopení.

 

BERANĚNÍ A VIBROVÁNÍ

 

 

 

Beranění a vibrování jsou progresivní a výkonné technologie. Beraní či vibrují se nejen štětovnice, ale i zápory, mikropiloty, prefabrikované piloty, vytváří se rýha tenké těsnící stěny. Běžná hloubka beranění je 8 až 12 m, je možné dosahovat i větších hloubek a to i v těžkých základových půdách, jako jsou štěrky, jíly a zvětralé horniny skalního podkladu. Vibrování se dává přednost zejména v blízkosti objektů. Účinek beranění i vibrováni je možno zvyšovat vplachováním.

 

PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM - záporové pažení

 

 

Záporové pažení představuje jeden z nejekonomičtějších způsobů pažení stěn stavebních jam. Záporové pažení se navrhuje pro dočasná pažení stavebních jam, po vybudování podzemní části stavby je možné pažící konstrukcí odstranit. Pažící stěny vytvořené z převrtávaných pilot tvoří tužší pažení, nevýhodou je nutnost úpravy pohledové plochy. Pažení vytvořené podzemní stěnou, která zároveň tvoří základovou stěnu novostavby, je vysoce efektivním řešením při hlubších podzemních podlažích, zejména pod hladinou podzemní vody.

  

PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM - mikrozáporové pažení

 

Jako pažení stěn jámy se v tom případě využívá zápor (v malých vzdálenostech 50 až 150 cm) tvořených buď trubními profily tlakově neinjektovaných mikropilot O 100 až 200 mm, nebo mikrosporami z válcovaných profilů HEB 100 až 160 mm. Prostor mezi mikrosporami se v horninách a soudržných zeminách zajišťuje stříkaným betonem, v nesoudržných zeminách pažinami dřevěnými nebo ocelovými.

 

PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM - pilotové stěny

 

Pilotové stěny představují jednu z nejužívanějších konstrukcí trvalých pažících a konstrukčních stěn, prováděných metodami speciálního zakládání staveb. Pilotové stěny se skládají z vrtaných pilot obyčejně jednotného průměru (d) prováděných v řadě, přičemž podle osové vzdálenosti pilot (a) se dělí na:

  • pilotové stěny volně stojící, kde a > d,

  • pilotové stěny tangenciální, kde a = d,

  • pilotové stěny převrtávané, kde a < d.

VODNÍ STAVITELSTVÍ

Do této kategorie spadá práce na splavných i nesplavných tocích. Přímo z vodní hladiny umožníme nasadit potřebnou technologii, která je zapotřebí. Z několikaleté zkušenosti našich techniků a kvalifikovaných pracovníku jsme schopni zařídit perfektní záruku na odborně vykonanou práci 

PODZEMNÍ STAVBY

Do této oblasti představují podzemní stavby mnoho specializovaných technických děl. Speciální práce na základě kterých dochází při jejichž výstavbě. Jde hlavně o tyto služby prováděné naší firmou: silniční a železniční tunely, ražené kolektory pro inženýrské sítě, ražené kanalizační a vodovodní přivaděče a ražené kanalizační stoky a přípojky.

 Veškeré informace spojené shora uvedených oblastech v kategorii Zakládání

Vám spolehlivě a profesionálně zajistí firma Pragis, a.s.

více informacích na www.pragis.cz

nebo našich stránkách

http://www.stavebnizpravodaj.cz/zakladani-staveb.html